Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten door ons te verrichten en/of diensten zijn van toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Art. I Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder;
KreQ B.V. handelend onder de naam Kolomvoeten.nl. gevestigd en kantoorhoudende te Heereveen, statutair gevestigd te Heerenveen.

Kolomvoeten.nl

Kamer van Koophandel, KvK-nummer: 1163620
BTW nummer: NL821291191B01

Postadres:

KreQ B.V.
Opslach 79
8448 GV Heerenveen
T: 0513 854 002
E: info@kolomvoeten.nl

Bezoekadres:

KreQ B.V.
Nipkowweg 4
8501 XH Joure
T: 0513 854 002
E: info@kolomvoeten.nl

KreQ B.V. is ingeschreven in het handelsregister, KvK-nummer: 1163620 , BTW nummer: NL821291191B01

- Consument: de persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
- Niet-consument: de persoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
- Koper: zowel consument als niet-consument die een overeenkomst op afstand aangaat met KreQ B.V.
- Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen KreQ B.V.
en de koper aan de koper geleverd dienen te worden en waarvoor de koper de overeengekomen prijs dient te betalen.

Art. II Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen inzake het verrichten van leveringen en/of diensten van het online aanbod door KreQ B.V. en alleen het online aanbod.
2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn algemene voorwaarden van anderen uitgesloten.

Art. III Aanbieding

1. Elke van KreQ B.V. uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
2. Indien er sprake is van een aanbod met beperkte geldingsduur, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
3. Door het verzenden van de order via het internet gaat de koper een bindende bestelling aan voor de aangegeven waren in uw winkelwagen. Voor de definitieve verzending van de bestelling heeft de koper de mogelijkheid om de gegevens te veranderen dan wel de bestelling te annuleren. Na het verzenden van de order stuurt KreQ B.V. de koper een orderbevestiging, met de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, waardoor er een koopovereenkomst tussen de koper en KreQ B.V. tot stand komt.
4. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en maten van de te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de site. KreQ B.V. is nimmer aansprakelijk voor fouten/omissies in de weergave en de gevolgen daarvan. Weergaven op de website zijn slechts ter illustratie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
5. De foto’s betreffende de KreQ B.V. producten zijn voor alle maten gelijk en kunnen dus afwijken van de werkelijkheid.

Art. IV Overeenkomst

1. Alvorens de overeenkomst tot stand komt, zullen deze algemene voorwaarden aan de koper worden voorgelegd. Er wordt de mogelijkheid geboden deze af te drukken, dan wel op te slaan.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen de algemene voorwaarden op vraag beschikbaar zijn bij KreQ B.V. op www.kolomvoeten.nl of via elektronische weg worden toegezonden.
2. De tot stand gekomen overeenkomst zal via e-mail worden toegezonden met daarbij de algemene voorwaarden. Deze documenten kunnen op eenvoudige wijze door de koper worden opgeslagen, dan wel worden afgedrukt.
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met KreQ B.V. binden KreQ B.V. niet dan nadat en voor zover zij door hen schriftelijk zijn bevestigd.

Art. V Prijs en verzendkosten

1. De verzendkosten voor een pakket bedragen:

Verzend- / TransportkostenTotaal €
01 – 05 kg € 7,50
06 – 10 kg € 8,50
11 – 20 kg € 9,00
21 – 40 kg € 11,50
41 – 60 kg € 13,00
61 – 80 kg € 14,00
81 – 100 kg € 15,50
101 – 125 kg € 18,50
126 – 150 kg € 21,00
151 – 175 kg € 24,50
176 – 200 kg € 27,50
> 200 kg, pallet tarief max 800 KG per pallet € 37,50

Alle genoemde prijzen zijn in EURO en exclusief 21% BTW.

Voor orders < € 1.000,00 (exclusief BTW) levering EXW (INCO TERMS 2013) en gelden bovenstaande tarieven
Voor orders > € 1.000,00 (exclusief BTW) levering DDP (INCO TERMS 2013) op 1 adres binnen NL
Voor de berekening van de collo/colli tarieven geldt het gewicht tot een maximum van 10 collo.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is KreQ B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. De koper heeft in dat geval het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
3. Bij aanbiedingen met bepaalde geldigheidsduur zullen prijzen niet worden verhoogd.

Art. VI Levering

1. De aflevering van de goederen zal plaatsvinden op het adres dat tussen partijen is overeengekomen.
2. KreQ B.V. zal zich inspannen om de bestelde goederen binnen 3 werkdagen na de orderbevestiging van KreQ B.V. bij de koper op het afleveradres te leveren, mits voorradig.
3. De in lid 2 gestelde termijn geldt als indicatie en niet als fataal termijn. Behoudens opzet of grove schuld kan KreQ B.V. voor geen enkele overschrijding van de levertermijn aansprakelijk worden gesteld.
4. Levering geschiedt bij feitelijke overgave van de producten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust tot het moment van bezorging bij KreQ B.V.

Art. VII Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen en de koper een niet-consument is, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst door overschrijving op een door KreQ B.V. aangewezen bank- of girorekening en zonder aftrek van kortingen, die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn toegestaan.
2. Indien de koper een consument is, zal deze het te betalen bedrag over dienen te maken op een door KreQ B.V. aangewezen bank- of girorekening, zonder aftrek van kortingen die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door KreQ B.V. zijn toegestaan, alvorens KreQ B.V. zal gaan leveren.
3. De consument kan het verschuldigde bedrag overmaken op Bank rekeningnummer NL30ABNA0608938084 t.n.v. KreQ B.V. onder vermelding van het ordernummer. 
4. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft KreQ B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
5. Indien KreQ B.V. genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, die noodzakelijk wordt geacht 14 dagen nadat de eigenlijke betaling plaats had moeten vinden, dient de koper KreQ B.V. of de door hem met de afwikkeling van de transactie derde de daardoor ontstane kosten te vergoeden.
KreQ B.V. is gerechtigd om vorderingen uiterlijk 14 dagen na de datum van de oorspronkelijke betalingsdatum ter incasso uit handen te geven. Koper is aansprakelijk voor alle kosten verbonden aan en voortvloeiend uit een incassoprocedure.
6. KreQ B.V. heeft het recht om bij de afwikkeling van betaling gebruik te maken van de diensten van als betrouwbaar bekend staande derde: indien de koper in verzuim raakt met de betalingsvorderingen en/of de koper in verzuim raakt wegens het doorgeven van foutieve gegevens, mag KreQ B.V. de vorderingen overdragen aan een incassobureau en de voor de afwikkeling van de vordering, de noodzakelijk persoonsgegevens aan deze derde overdragen. In een dergelijk geval wordt betaling geacht te zijn voldaan indien deze derde zonder enige beperking over het bedrag conform de overeenkomst kan beschikken.

Art. VIII Risico- en eigendomsovergang

1. Tot aan voldoening van alle vorderingen aan KreQ B.V. blijven de producten in eigendom van KreQ B.V. Indien de koper een niet-consument is, behoudt KreQ B.V. het eigendom totdat aan alle vorderingen van de zakelijke relatie is voldaan.
2. Voor zover niet aan alle voorwaarden is voldaan, dient de koper het product goed en ordentelijk te onderhouden.
3. Indien de producten geleverd zijn, maar nog niet voldaan is aan alle vorderingen, mag de koper de producten niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder vallen onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand.
4. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen van de koper behoudt KreQ B.V. het recht van reclame. Het terugvorderen van de producten zal worden gedaan door een schriftelijke verklaring, waardoor de koop wordt ontbonden.

Art. IX Herroepingsrecht

1. De koper zal binnen uiterlijk 14 dagen na de levering, als bedoeld in artikel V lid 4, zonder opgave de koopovereenkomst kunnen ontbinden dan wel annuleren. De koper ontvangt indien de producten onbeschadigd zijn, het volledige geldbedrag terug. Dit zal uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangst van de door de koper geretourneerde producten gebeuren.
2. De termijn begint echter niet eerder dan wanneer deze bij de koper zijn aangekomen.
3. Alvorens de koper de goederen terugstuurt, dient deze KreQ B.V. op de hoogte te stellen van de herroeping per e-mail, brief of fax.
4. De verklaring van herroeping van de goederen als bedoeld in lid 3, dient te worden gezonden naar KreQ B.V., Opslach 79 8448 GV Heerenveen of per of via e-mailadres info@kolomvoeten.nl
Vermeld hierbij uw naam, bankrekeninggegevens en het nummer van de bestelling.
5. Koper dient zelf zorg te dragen voor het retourneren van de producten. De kosten hiervan komen voor rekening van de koper indien het product /de producten overeenkomstig aan de bestelling is/zijn, de kosten het bedrag van € 40,- overschrijden of indien het bedrag hoger is en de koper ten tijde van de herroeping nog niet heeft voldaan aan de wederprestatie. In alle overige gevallen komen de kosten voor de rekening van KreQ B.V.
6. Mochten de producten in een slechtere toestand bij KreQ B.V. aankomen, dan dient de koper in voorkomend geval de waardevermindering te vergoeden. De vergoeding geldt niet indien de waardevermindering is te wijten aan het testen ervan, zoals de koper dit in de winkel zou kunnen doen. Deze vergoedingsplicht kan de koper vermijden door de producten niet te behandelen als eigendom en alles na te laten wat afbreuk kan doen aan de waarde ervan.

Art. X Garantie

1. KreQ B.V. garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod gedane specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Op de door KreQ B.V. geleverde producten wordt aan de consument een garantie gegeven van 1 jaar, waarbij schadevergoeding voor oorzaken die zijn te kwalificeren als ‘niet normaal gebruik’ is uitgesloten. Tevens kan deze in geval van garantieverplichtingen herstel eisen dan wel vervanging van de producten. KreQ B.V. behoudt het recht om, de door de consument gemaakte keuze van garantie te weigeren, wanneer deze slechts met kosten mogelijk is die in geen verhouding staan. Mocht het voldoen aan de garantieverplichting niet mogelijk zijn, dan heeft de consument de keuze dat de vergoeding wordt verlaagd dan wel het contract wordt ontbonden.
3. Voor niet-consument geldt een verjaringstermijn van 1jaar.
4. De consument dient eventuele gebreken binnen 1 maand na het ontstaan te melden om aanspraak te kunnen maken op de garantie. De niet-consument dient dit binnen een maand te doen.
5. Door de huidige stand van de techniek kan door KreQ B.V. niet worden gegarandeerd dat de communicatie van gegevens via internet foutloos en/of te allen tijde mogelijk is. KreQ B.V. is daarom niet gehouden te garanderen dat het online aanbod voortdurend en onafgebroken beschikbaar is.
6. De overdracht van garantieclaims aan derden is uitgesloten.

Artikel XI Beperking van de aansprakelijkheid

1. De koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de producten. KreQ B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgen van oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik.
2. De aansprakelijkheid van KreQ B.V. is voor het overige conform de wettelijke voorschriften. Tegenover personen in uitoefening van een bedrijf of beroep wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten, die niet is berust op ernstig nalatig gedrag van de verplichtingen en/of opzettelijk nalatig gedrag van de verplichtingen van zowel KreQ B.V., de wettelijke vertegenwoordigers en hulppersonen.
3. Voor zover de koper consument is en zijn gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland is, blijven de dwingende bepalingen van deze staat voor de consument onverlet.
4. De in deze algemene voorwaarden gedane uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheden laten de aanspraken van de koper op productaansprakelijkheid onverlet.
5. KreQ B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade/gevolgschade.

Art. XII Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de koper worden door KreQ B.V. uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet bij de bestelling, levering en betaling zijn betrokken. De gegevens worden alleen gebruikt om de bestellingen te verwerken, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en zullen met de grootst mogelijk zorg worden bewaard. Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt voor interne marketingdoeleinden. De koper heeft het recht om de verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bij het sluiten van een koopovereenkomst behoudt KreQ B.V. het recht om de door de koper opgestuurde gegevens te verifiëren.

Art. XII Wijziging voorwaarden

1. KreQ B.V. behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. De nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op de overeenkomst die door de koper wordt aanvaard.
2. Bij eventuele verschillen in de tekst van deze algemene voorwaarden door vertalingen, prevaleert de Nederlandse tekst.

Art. XIII Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Indien de koper van mening is dat er sprake is van een juridisch geschil, dan zal hij dit schriftelijk aan KreQ B.V. meedelen. KreQ B.V. zal uiterlijk 1 maand na mededeling hiervan een voorstel tot oplossing aan koper doen toekomen teneinde een gang naar de rechter te voorkomen.
Indien u nog vragen heeft betreffende deze algemene voorwaarden of disclaimer, dan staan wij graag tot uw beschikking:
Per post:
KreQ B.V. h.o.d.n. Kolomvoeten.nl
Opslach 79
8448 GV Heerenveen